Quản trị rủi ro tín dụng

khoahoc_3

Thời lượng đào tạo: 2 ngày

Số khóa đào tạo: 1 khóa

Giảng viên:

Ông Nathaniel (Nate) Dickerson là một nhà tư vấn với ba mươi lăm năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính, khởi nghiệp là nhân viên cho vay thương mại với Ngân hàng Chase Manhattan và sau đó là một nhà tư vấn, đào tạo và  chuyên gia phát triển. Ông Dickerson đã cung cấp dịch vụ tư vấn tại Hoa Kỳ và quốc tế. Ông đã từng làm việc ở Bosnia và Herzegovina, Trung Quốc, Jamaica, Kazakhstan, Lào, Moldova, Mông Cổ, Hàn Quốc, Sri Lanka, Thái Lan, Ukraina và Việt Nam. Ở Hoa Kỳ, ông đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong cộng đồng đô thị, nông thôn, và người Mỹ bản địa trên khắp nước Mỹ.

Nội dung đào tạo:

 • Tổng quan về quản lý rủi ro tín dụng
 • Hướng dẫn phương pháp quản lý Rủi ro tín dụng, sắp xếp chính sách tín dụng và các thủ tục, chiến lược cho Ngân hàng
 • Vai trò và tầm quản ly tín dụng
 • Chiến lược phân khúc và ảnh hưởng của nó trong mô hình kinh doanh  Ngân hàng  – các điều khoản và khái niệm
 • Quy trình đánh giá và đánh giá phi tài chính rủi ro kinh doanh
 • Thiết lập một cơ chế để thực hiện các quá trình và chính sách
 • Sử dụng giao ước để giám sát và kiểm giát rủi ro tín dụng
 • Quản lý danh mục đầu tư- Các điều khoản và khái niệm- Quản lý rủi ro tín dụng trong danh mục đầu tư của khoản vay
 • Mô hình Basel Accords- Lịch sử và tác động trên sự đánh giá rủi ro tín dụng
 • Mô hình đo lường rủi ro
 • Giải pháp rủi ro tín dụng
 • Kiểm tra trình độ học viên sau khóa học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *